Personal

Mª Dolores Sánchez Palomino
Doctora en Filología Románica
Profesora Titular de Universidad
Área:
Filología Románica
Despacho:
107
Teléfono:
981167000 (ext. 1848)

Docencia

 • Lingüística Románica
 • Principios de Lexicografía
 • Identificación y Tipificación Lingüística de Textos Románicos
 • Formación y Caracterización de las Lenguas Románicas
 • Idioma Moderno: Italiano

Líneas de investigación

 • Historia y crítica de la lexicografía (románica y , en particular, gallega)
 • Técnica lexicográfica y elaboración de repertorios lexicográficos
 • Lingüística románica ( en particular, lengua francesa y lengua gallega)
 • Edición de textos medievales
 • Traducción

Publicaciones principales

 • Diccionario da Lingua Galega, A Coruña, Real Academia Galega, 1990. Redactora xunto a X. Bieito Arias Freixedo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Xesús Riveiro Costa e Mar Rúa Ferradás. Director: Constantino García. Coordinadores: Manuel González González e Antón Santamarina Fernández.
 •  “A alternancia on / l’on nun corpus dos séculos XIV e XV”, en Homenaxe ó profesor Constantino García, ed. por Mercedes Brea e Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela, Universidade, 1991, pp. 469-482.
 •  “A gramática de Régnier-Desmarais e o artigo”, en Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, ed. por Ramón Lorenzo e Rosario Álvarez Blanco, Santiago de Compostela, Universidade, 1996, pp. 227-239.
 •  “Cuestións prácticas de lexicografía: o Diccionario Medio da Lingua Galega da Real Academia Galega”, en Proceedings of the 4th. International Conference on Galician Studies (Oxford, september 1994), ed. Por Benigno Fernández Salgado, Oxford, Centre for Galician Studies, 1997, t. I, pp. 391-413. En colaboración con X. Bieito Arias Freixedo, Carme Cambre García, Xosé Luís Martínez Allegue e María Dolores Sánchez Vales.
 • Diccionario da Real Academia Galega, A Coruña / Vigo, Galaxia / Xerais, 1997. Redactora xunto a Bieto Arias Freixedo, Carme Cambre García, Carme López Taboada, Xosé Luís Martínez Allegue, María Dolores Sánchez Vales e María Rivas Barrós. Directores: Constantino García e Manuel González González.
 • “Cuveiro ante o diccionario e a lingua”, en Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, ed. por Rosario Álvarez Blanco e Dolores Vilavedra, Santiago de Compostela, Universidade, 1999, vol. I, pp. 933-948
 •  “Ideas que sustentan a elaboración do diccionario de Valladares”, Cadernos de lingua, 20, 1999, pp. 5-28.
 • “A achega de material léxico ó Diccionario da Real Academia Galega (1913-1928)”, en Actas do VI Congreso Internacional de Estudos Galegos (La Habana, abril 2000), ed. por Dieter Kremer, A Coruña, Ediciós do Castro, 2000, pp. 35-53. En colaboración con Carme Cambre García, Xosé Luís Martínez Allegue  María Dolores Sánchez Vales.
 • “El primer diccionario gallego y sus motivaciones: relación con las ideas de su tiempo”, en Actas del I Congreso Internacional de la SEHL (León, marzo 1999), ed. por Marina Maquieira, Mª Dolores Martínez Gavilán e M. Vilayandre, Madrid, Arco Libros, 2001, pp. 847-857.
 • “A información gramatical no diccionario de F. J. Rodríguez”, en Vir bonus docendi peritus. Homenaxe a José Pérez Riesco, ed. por X. Anxo Fernández Roca e María José Martínez López, A Coruña, Universidade, 2002, pp. 371-405.
 • “O papel dos diccionarios na conformación e difusión da variedade estándar da lingua”, en Léxico e estandarización, ed. por María Álvarez de la Granja e X. Ernesto González Seoane, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 2003, pp. 387-418.
 • “Una antología selecta de Thibaut de Champagne”, en Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, setembre 2003), ed. por Rafael Alemany Ferrer e Josep Lluís Martos, Alicante, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005, vol. 3, 1061-1072. En colaboración con Gema Vallín.
 •  “Las canciones de cruzada de Thibaut de Champagne”, Cuadernos del CEMYR, 13, 2005, pp. 163-194.
 • “Corso” (2001, vol. 6, pp. 317-319); “Dálmata” (2001, vol. 7, pp. 48-49); “Francés” (2002, vol. 9, p. 269); “Friulano” (2002, vol. 9, p. 310); “Italiano” (2003, vol. 10, pp. 470-471); “Portugués” (2004, vol. 14, pp. 96-98), en Enciclopedia Galega Universal, Vigo, Ir Indo, 1999-2006.
 • “Notas para una edición de los poemas de Thibaut de Champagne”, en Trobadors a la Peninsula Ibèrica, ed. por Vicenç Beltran, Meritxell Simó e Emili Roig, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, pp. 319-336.
 • "Lexicografía galega e portuguesa", en Revista de Lexicografía, Anexo 13, Mª Dolores Sánchez Palomino (ed.), 2010.

Proyectos de investigación

 • Arquivo do léxico galego (1984-1985).  Entidade financiadora: Xunta de Galicia. Entidades participantes: Instituto da Lingua Galega / Universidade de Santiago de Compostela. Investigador responsable: Constantino García.
 • Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGa) (1985-1989).Entidade financiadora: Xunta de Galicia. Entidades participantes: Instituto da Lingua Galega / Universidade de Santiago de Compostela. Investigadores resposables: Antón Santamarina e Manuel González.
 • Vocabulario fundamental da lingua galega (1987).Entidade financiadora: Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Entidade participante: Universidade de Santiago de Compostela. Investigador responsable: Manuel González.
 • Diccionario da Lingua Galega (1985-1990).Entidade financiadora: Xunta de Galicia. Entidades participantes: Instituto da Lingua Galega (Universidade de Santiago de Compostela) / Real Academia Galega. Investigador responsable: Constantino García.
 • Diccionario da Real Academia Galega (1990-1997).Entidade financiadora: Xunta de Galicia. Entidades participantes: Real Academia Galega. Investigadores responsables: Constantino García e Manuel González.
 • Historia e crítica da lexicografía galega. Estudio contrastivo (XUGA 10403B98, Modalidade de Equipos Consolidados, 1998-2000).Entidade finnciadora: Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento da Xunta de Galicia. Entidades participantes: Universidade da Coruña / Universidade de Vigo. Investigadora responsable: María Dolores Sánchez Palomino.
 • Cancionero de Thibaut de Champagne (BFF2000.0759.C03.02, coordinado coa Universitat de Barcelona, 2001-2003).Entidade financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (DGICYT) / FEDER. Entidade participante: Universidade da Coruña. Investigadora responsable: María Dolores Sánchez Palomino.
 • Trovadores portugueses y provenzales en las cortes castellanas: Pero Gómez Barroso y Guilhem Magret (estudio y edición de su obra) (BFF2002-04403-C02-01, coordinado coa Universitat de Barcelona, 2002-2005).Entidade financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (DGICYT) / FEDER. Entidade participante: Universidade da Coruña. Investigadora responsable: María Dolores Sánchez Palomino.
 • Fuentes de la lexicografía gallega del siglo XIX y principios del XX (HUM2005-07473/FILO, 2005-2008).Entidade financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Entidade participante: Universidade da Coruña. Investigadora responsable: María Dolores Sánchez Palomino.
 • Dicionario Xeral da Lingua Galega (1998-).Entidade financiadora: Xunta de Galicia. Entidade participante: Real Academia Galega. Investigador responsable: Manuel González.